สาขาวิชาที่รับสมัคร.
ที่รหัสสาขาวิชาชื่อสาขาวิชา-คณะระดับการศึกษาภาคปกติภาคพิเศษ
1 81101 วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 20
2 81103 ฟิสิกส์ วท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 5
3 81201 การบริหารการศึกษา ค.ม. คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 25
4 81302 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศศ.ม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท 0
5 81303 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น รป.ม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท 5
6 81801 สุขภาพและความงาม วท.ม. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปริญญาโท 15
7 82101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วท.ม. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 5
        

ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Classroom Management System)
Since 2013 : [ 96036 ]