สมัครสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา  - ผู้สมัครสอบ รายใหม่ โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
สมัครภาคเรียนที่
สาขาวิชาสมัครสอบ  
     --ประกาศรับสมัคร --
ระดับ
ประภท นศ.
เพศ  
ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร/ไทย-อังกฤษ   ยศชื่อ/title            ชื่อ / firtsname              สกุล/lastname
 
 
วัน เดือน ปี เกิด  วันที่   เดือน   ปี ค.ศ. 
เลขประจำตัวประชาชน  
ยืนยัน เลขประจำตัวประชาชน
 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่    หมู่ที่ 
  ตำบล         อำเภอ 
  จังหวัด      รหัสไปรษณีย์ 
  โทรศัพท์    
E-Mail
วุฒิที่ใช้สมัคร
ตัวอย่าง : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

สำเร็จการศึกษาจากประเทศ

คะแนนเฉลี่ยสะสม
รหัสผู้ใช้ระบบ เลขประจำตัวประชาชน 
รหัสผ่าน   ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่
ยืนยันรหัสผ่าน
พิมพ์ชุดตัวอักษร
57e3  
 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดเป็นความจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือฝ่าฝืนระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก หรือข้อความที่กรอกในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในทุกกรณี

          

 
    
การพิมพ์เอกสารประกอบการสมัคร ให้ใช้กระดาษขนาด A4 ความหนา 80 แกรม
และเครื่องต้องมีโปรแกรม PDF Reader  เลือกพิมพ์เอกสารได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


 (ต้องกรอกข้อมูลและคลิกส่งข้อมูลสมัครสอบ หรือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
 
  ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. กรอกข้อมูลสมัครสอบ
2. ส่งข้อมูลสมัครสอบ
3. พิมพ์ใบสมัคร
4. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. ชำระเงินค่าสมัครสอบและรับบัตรประจำตัวสอบ ที่มหาวิทยาลัย
6. เข้าสอบตามวันเวลาที่
 กำหนด

ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Classroom Management System)