ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  2560

สำหรับผู้กรอกข้อมูลสมัครสอบแล้ว    
เลขประจำตัวประชาชน  
รหัสผ่าน    
   
                            
   
    
  ประกาศมหาวิทยาลัย   

  Download Acrobat Reader  
 
 
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบ


ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1. ผู้สมัครสอบกรอกใบสมัคร และส่งข้อมูลการสมัครสอบผ่านระบบ
2. ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ชำระเงินค่าสมัครสอบและยืนเอกสารประกอบสมัครสอบ
4. มหาวิทยาลัยออกเลขที่สอบให้ผู้สมัครสอบ
5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
6. ผู้สมัครเข้าสอบวัดความรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8. ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

+++++++    คลิกสมัครสอบ  +++++++++

[กลับหน้าหลัก]