ระบบรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

| ประกาศรับสมัครสอบ |     | สมัครสอบ |     | ตรวจสอบการสมัครสอบ |     | ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ |

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.กรอกใบสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.พิมพ์ใบสมัครสอบผ่านระบบอินเทรอร์เน็ต
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
4.จัดส่งใบสมัครสอบและเอกสารประกอบการสมัครสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือทางไปรษณีย์
5.เข้ารับการสอบคัดลือก
6.ประกาศผลการสอบคัดเลือก
7.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาที่รับสมัคร
ที่รหัสสาขาวิชาชื่อสาขาวิชา-คณะระดับการศึกษาภาคปกติภาคพิเศษ
1 81101 วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 20
2 81103 ฟิสิกส์ วท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 5
3 81201 การบริหารการศึกษา ค.ม. คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 25
4 81202 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ค.ม. คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 20
5 81203 วิจัยและประเมินผลการศึกษา ค.ม. คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 5 20
6 81302 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศศ.ม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท 20
7 81401 การจัดการ บธ.ม คณะบริหารและการจัดการ ปริญญาโท 5 20
8 81501 เทคโนโลยีวิศวกรรม วท.ม. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท 5 10
9 81801 สุขภาพและความงาม วท.ม. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปริญญาโท 15
10 81902 สาธารณสุขศาสตร์ ส.ม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท 25
11 82101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วท.ม. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 5 15
12 91201 การบริหารการศึกษา ค.ด. คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก 20
13 91202 วิจัยและประเมินผลการศึกษา ปร.ด. คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก 5 15
14 91203 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ค.ด. คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก 10
15 91301 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปร.ด. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก 15
        
 

 


ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Classroom Management System) -