ระบบรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

| ประกาศรับสมัครสอบ |     | สมัครสอบ |     | ตรวจสอบการสมัครสอบ |    

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.กรอกใบสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.พิมพ์ใบสมัครสอบผ่านระบบอินเทรอร์เน็ต
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
4.จัดส่งใบสมัครสอบและเอกสารประกอบการสมัครสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือทางไปรษณีย์
5.เข้ารับการสอบคัดลือก
6.ประกาศผลการสอบคัดเลือก
7.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาที่รับสมัคร
ที่รหัสสาขาวิชาชื่อสาขาวิชา-คณะระดับการศึกษาภาคปกติภาคพิเศษ
1 81101 วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 10 15
2 81201 การบริหารการศึกษา ค.ม. คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 25
3 81202 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ค.ม. คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 40
4 81302 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศศ.ม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท 20
5 81303 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น รป.ม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท 20
6 81401 การจัดการ บธ.ม คณะบริหารและการจัดการ ปริญญาโท 5 20
7 81501 เทคโนโลยีวิศวกรรม วท.ม. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท 10
8 82101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วท.ม. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 5 15
9 91201 การบริหารการศึกษา ค.ด. คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก 10
10 91203 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ค.ด. คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก 15
11 91301 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปร.ด. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก 15
12 91401 การจัดการ บธ.ด. คณะบริหารและการจัดการ ปริญญาเอก 10
        
 

 


ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Classroom Management System) -