ระบบรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

| ประกาศรับสมัครสอบ |     | สมัครสอบ |     | ตรวจสอบการสมัครสอบ |    

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1.กรอกใบสมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.พิมพ์ใบสมัครสอบผ่านระบบอินเทรอร์เน็ต
3.ชำระเงินค่าสมัครสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
4.จัดส่งใบสมัครสอบและเอกสารประกอบการสมัครสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือทางไปรษณีย์
5.เข้ารับการสอบคัดลือก
6.ประกาศผลการสอบคัดเลือก
7.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาที่รับสมัคร
ที่รหัสสาขาวิชาชื่อสาขาวิชา-คณะระดับการศึกษาภาคปกติภาคพิเศษ
1 81101 วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม. คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 10 15
2 81201 การบริหารการศึกษา ค.ม. คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 25
3 81202 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ค.ม. คณะครุศาสตร์ ปริญญาโท 40
4 81401 การจัดการ บธ.ม คณะบริหารและการจัดการ ปริญญาโท 5 20
5 81501 เทคโนโลยีวิศวกรรม วท.ม. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท 10
6 82101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วท.ม. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 5 15
7 91201 การบริหารการศึกษา ค.ด. คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก 10
8 91203 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ค.ด. คณะครุศาสตร์ ปริญญาเอก 15
9 91301 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ปร.ด. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก 15
10 91401 การจัดการ บธ.ด. คณะบริหารและการจัดการ ปริญญาเอก 10
        
 

 


ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Classroom Management System) -